14. 06.
2016

Výchova politiků v Čechách
Evangelium může změnit společnost

Naše vize je pomoci vychovat a připravit aktivní křesťany k tomu, aby sloužili na významných postech ve společnosti a tím ji ovlivňovali.
Máme nemalé očekávání, že absolventi reálně přispějí ke změně poměrů v naší společnosti.
Termín pro zaslání přihlášek: 5. 9. 2016
Adresa pro zaslání přihlášek: info@etspraha.cz

Vzdělávací program „Výchova politiků v Čechách“ je společná iniciativa Institutu Williama Wilberforce (IWW) a Evangelikálního teologického semináře (ETS) určená mladým křesťanům, studentům a absolventům vysokých nebo vyšších odborných škol, kteří cítí povolání pro práci ve veřejném sektoru. Chce jim napomoci k duchovnímu a profesnímu rozvoji, aby mohli svou kariéru zahájit jako kompetentní lidé s pevným charakterem a schopností inspirovat změny ve společnosti. 
Program je kombinací náročného akademického studia s praktickou zkušeností při stážích u křesťanských politiků, soudců, novinářů, úředníků, aktivistů apod. Absolventi získají praktické zkušenosti ve zvoleném oboru a současně se budou rozvíjet intelektuálně i ve své osobní víře.
Program je inspirován anglickým Christian Leadership Programme, který již přes 20 let úspěšně realizuje ve Velké Británii křesťanská organizace CARE. Politicky je neutrální, nepreferuje žádnou politickou stranu.

Je to pro mě?
Struktura kursu
Vzdělávací program „Výchova politiků v Čechách“ je roční dálkový kurs založený na e-learningu se třemi společnými dvoudenními intenzivními setkáními, jedním seminářem a jedním krátkodobým pobytem v zahraničí. Každé ze tří dvoudenních intenzivních setkání bude věnováno dvěma tématům, která proberou příslušní vyučující. Dopracování daného tématu budou mít studenti za úkol formou online studia.
Součástí kursu je také jeden seminář s významným domácím nebo zahraničním hostem. Studenti tak budou mít příležitost osobně poznat věřící vědce, politiky, soudce, novináře a další osobnosti, které jim umožní získat všeobecný přehled a nahlédnout různé perspektivy.
Jedno vícedenní setkání se uskuteční v Bruselu na pozvání poslance Evropského parlamentu, případně v Londýně v organizaci CARE.
Výstupem studia je závěrečná písemná práce z oboru, v němž chce uchazeč působit, nebo konkrétní projekt, který obhájí na veřejném fóru.

Souběžně se studiem IWW zorganizuje stáž v oboru, o nějž má uchazeč zájem. Využíváme přitom kontaktů v parlamentu, exekutivě, soudnictví, médiích, politických stranách a neziskových organizacích. Uchazeč může sám navrhnout konkrétní umístění, nebo mu s výběrem poradíme.

V průběhu stáže získají uchazeči zkušenosti v oblasti styku s veřejností, marketingu, práce s médii, psaní projevů, výzkumu, administrativní práce, vedení kampaní a lobbingu. Tato zkušenost kombinovaná s pevným zakotvením v křesťanských hodnotách a posílením osobní víry je ideálním startovacím bodem pro úspěšnou profesní kariéru ve službě evangeliu.

Obsah kursu
Kurs je postaven na bázi kreditů: za vypracování každého tématu na platformě Moodle získá student 1 kredit, celkem tedy 6 kreditů za online studium, za absolvovanou stáž 6 kreditů, 6 kreditů za obhájení závěrečné práce, ta může mít také podobu projektu. Dále získá 1 kredit za účast na semináři s hostem a 1 kredit za účast na zahraniční cestě. Celkem 20 kreditů, což představuje asi 200 hodin práce.

Předměty:
1. teologické základy pro veřejnou práci: Pavel Hošek
2. etika ve veřejném prostoru: René Drápala
3. psychologie: Pavla Cimlerová
4. sociologie
5. politologie: Roman Joch
6. mediální komunikace: Martin Frýdl

Průběh kursu
16. nebo 19. 9. 2016 přijímací pohovor
Uchazeči, kteří do 5. 9. 2016 odešlou přihlášku na adresu: info@etspraha.cz, budou pozváni k přijímacímu pohovoru v jednom z uvedených termínů. Při přijímacím pohovoru se zkoumá splnění podmínek, motivace a zájem o konkrétní obor. V případě přijetí bude dohodnuta konkrétní forma stáže a zadáno první e-learningové téma.

14. – 15. 10. 2016
První dvoudenní soustředění

13. – 14. 1. 2017
Druhé dvoudenní soustředění

28. – 29. 4. 2017
Třetí dvoudenní soustředění

První polovina června: obhajoba závěrečné práce.
Termín semináře s hostem a zahraniční cesty bude upřesněn později.

Požadavky na uchazeče
Vzdělání: Maturita, studenti a absolventi vysokých nebo vyšších odborných škol.
Zkušenosti: Uchazeči musí prokázat zájem o politiku, média nebo jinou veřejnou práci a doložit své dosavadní zkušenosti v oblasti svého zájmu. Tyto zkušenosti mohou mít například podobu dobrovolnické práce pro charitativní organizaci, účasti v komunitních projektech, aktivní politické práce, psaní článků nebo mediální aktivity apod. Je možno doložit doporučení odborníka z daného oboru. Od uchazečů se očekávají dobré komunikační schopnosti a především postoj služebníka.

Duchovní podmínky: Uchazeč musí být členem konkrétního křesťanského společenství libovolné denominace. Vyžadujeme doporučení pastora/duchovního správce.
Do kdy a jak se přihlásit?
Vyplněné přihlášky zasílejte na info@etspraha.cz. Uzávěrka přihlášek je 5. 9. 2016.
Ústní přijímací řízení se bude konat v Praze v prostorách ETS, Stoliňská 2417/41a ve dnech 16. a 19. 9. 2016 od 11 hodin (zvolíte si jeden z těchto termínů). Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 30. 9. 2016. 

Přihláška
Přihlašuji se do kursu „Výchova politiků v Čechách“ pro školní rok 2016/2017.

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..

Adresa: ……………………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………. E-mail: ………………………………………………………

Název a adresa vysoké / vyšší odborné školy, kde studuji / jsem absolvoval *:

……………………………………………………………………………………………………………

Název křesťanského sboru, v němž jsem členem: …………………………………………


1. Popište podrobněji obor, o který máte zájem. Popište, jaké máte v této oblasti praktické zkušenosti.

 


2. Vaše představa o stáži (obor, instituce, jméno):

 


3. Váš návrh tématu závěrečné práce, příp. projektu:

 

 

Preferované datum přijímacího pohovoru: Pá 16. 9. 2016 Po 19. 9. 2916

Příloha přihlášky: Vyjádření pastora sboru.

 

Datum:  …………………………   Podpis: …………………………………..

Přihlášku zašlete nejpozději do 5. 9. 2016 na adresu: info@etspraha.cz.

Mojmír Kallus

Mojmír Kallus